mraky.jpg

Stručný prehľad histórie bratislavského zboru CB 

ROKUdalosť
1917- 1919Do Bratislavy sa presťahovali viaceré české rodiny pôvodom z Jednoty českobratskej (JČB). Pre vznik zboru bola najvýznamnejšou rodina Kinclová. V tejto rodine sa začali konať prvé zhromaždenia.
1921Zhromaždenie u Kinclov viedol Jozef Roháček, ktorý neskôr preložil Bibliu z pôvodných jazykov do slovenčiny. K spoločenstvu sa postupne pridalo niekoľko rodín slovenských repatriantov z maďarskej Nyiregyhazy.
1922-1923Zápas komunity o to, kam sa zaradiť. Vytvorili sa dve skupiny. Jedna pod vedením Jozefa Roháčka uprednostňovala založenie slobodnej prebudeneckej cirkvi s názvom Slovenská bratská jednota, do ktorej by sa okrem zhromaždenia v Bratislave začlenili aj všetky spoločenstvá Modrého kríža (MK) na Slovensku. Jednota mala byť duchovne previazaná s JČB. Kristína Royová za Modrý kríž návrh odmietla. Česká skupina reprezentovaná bratom Václavíkom sa chcela pričleniť k JČB.
1924Skupiny sa nedohodli, česká strana iniciovala vznik brnianskej stanice JČB v Bratislave.
1926Prvým správcom stanice sa stal kazateľ Ladislav Mikulecký. V r. 1930 odišiel na Valašsko.
1927Slovenská časť spoločenstva ostala v ev. a. v. cirkvi a v Bratislave založila pobočku MK. Cesty oboch duchovných prúdov sa na čas rozišli.
1928Vytvorenie samostatného zboru JČB, L. Mikulecký inštalovaný za kazateľa zboru.
1931Kazateľom sa stal J. Slanina. Už z predchádzajúceho obdobia pretrvávali problémy vo vzájomných vzťahoch členov. Kazateľ Slanina situáciu nezvládol a po pol roku odišiel.
1932Prichádza kazateľ Václav Svoboda.
1933Zbor kúpil budovu bývalého vojenského súdu z čias rakúsko-uhorskej monarchie, ktorá stála na mieste dnešnej modlitebne. Upravili ju na účely modlitebne a bytu pre kazateľa.
1937Kazateľ Svoboda odišiel do Litomyšli. Do zboru prišiel vypomôcť kazateľ v dôchodku Antonín Chráska. Zostal až do novembra 1938.
1938Po „anšluse“ Rakúska nemecké úrady zakázali zbor JČB vo Viedni. Tamojší kazateľ Gustáv Sadloň musel opustiť krajinu. Zbor ho pozval za kazateľa.
1939Vznik Slovenského štátu. Väčšina členov zboru českej národnosti musela opustiť Slovensko. Zostalo 20-25 členov.
1940JČB na Slovensku bola úradne zakázaná a budovu modlitebne zapečatili. Zbor JČB uzavrel dohodu so zborom Kresťanskej reformovanej cirkvi o formálnom prijatí členov do ich zboru, pričom si členovia JČB zachovali úplnú autonómiu vo všetkých aktivitách.
1945Činnosť zboru JČB bola v plnej miere obnovená.
1948Po komunistickom puči vydal režim nový zákon o cirkvách. Náboženská činnosť sa podľa neho mohla praktizovať iba v štátom povolených cirkvách. Členovia bratislavského MK a bratia repatrianti z Levíc na čele s kazateľom J.O. Markušom sa znovu pokúsili založiť slobodnú evanjelickú cirkev. Štátna moc to zamietla.
1950Po neúspešných jednaniach bratislavského MK s Evanjelickou cirkvou a.v. o poslaní MK v rámci ev. a. v. cirkvi časť členov MK z ev. a.v. cirkvi odišla a vlastne pod tlakom režimu sa pripojila k zboru JČB v Bratislave.
1954-1955Vyhrotenie nedorozumení vyplývajúce z odlišnosti oboch pôvodných duchovných prúdov. Hrozilo rozdelenie zboru. Niektorí bratia pôvodom z MK boli vylúčení zo zboru.
1957Reprezentanti oboch prúdov vyznali svoje previnenia, nasledovalo vzájomné odpustenie a zjednotenie zboru.
1959Komunistická štátna moc zatkla, odsúdila a uväznila bratov Ondreja Luptáka, Vladislava Mateja, Jána Rosu a Jána Holého zo staroturanskej stanice zboru za vymyslený zločin podvracania republiky. Z väzenia ich prepustili po 11 mesiacoch na amnestiu 9. 5. 1960. Neskôr boli v plnej miere rehabilitovaní.
1960Z iniciatívy Drahomíry Janotkovej a Jána Rosu bol založený zborový spevokol.
1964Vznikol misijný spevokol mladých pod vedením M. Machajdíkovej-Kailingovej. V rámci spevokolu sa v spolupráci s Milanom Jurčom rozvinula výchovná práca s mladými ľuďmi.
1966Z iniciatívy Slavoja Krupu vznikla hudobná skupina Tŕne. Jej pôvodná hudobná tvorba ovplyvnila vtedajšiu mladú generáciu.
1967Výročná konferencia JČB prijala zmenu mena cirkvi na Cirkev bratská.
1968Vznikla diakonická skupina Balzam z iniciatívy J. Rosu a V. Satkeovej (vtedy Barešovej) s cieľom slúžiť tým, ktorí to potrebujú, teda osamelým starším a chorým ľuďom.
M. Machajdíková-Kailingová založila detský spevokol Kvapôčky. Jeho poslaním sa stala oslava Boha spevom a služba ľuďom.
1969Tlačou vyšla Biblia v preklade prof. J. Roháčka a notovaný Kresťanský spevník. Na spracovaní spevníka sa podieľala spevníková komisia pod vedením J. Rosu. Boli v nej aj bratia z iných zborov a iných denominácií.
1970Vyšla Biblická konkordancia od Juraja Potúčka.
1971Kazateľ G. Sadloň po 32 - ročnej vernej službe v ťažkých obdobiach zboru odišiel do dôchodku.
Zbor pozval do služby správcu zboru Františka Ciesara z Prešova.
1975- 1977Výstavba novej modlitebne. Stavbu podľa projektu prof. Karfíka a architekta Jana Komrsku viedol Milan Jurčo spolu s ostatnými členmi stavebného odboru. Stavba by nebola možná bez mimoriadnej Božej ochrany a finančnej i pracovnej obetavosti členov zboru a ostatných zborov zo Slovenska, Čiech, Moravy i Tešínska.
1977- 1979Daniel Komrska vo funkcii druhého kazateľa.
1984- 1990Druhým kazateľom zboru bol Ján Novák
1990Kazateľ F. Ciesar odchádza do dôchodku. Zbor ostáva bez správcu zboru až do r. 1997.
So súhlasom vedenia diakonického zariadenia Betánia v Nemecku bolo založené Diakonické združenie Betánia na Slovensku. Jeho vznik iniciovali Igor André a Dušan Kintler.
V r. 1991 sa uviedol do prevádzky Dom Betánia v Senci.
V r. 1994 bolo otvorené Aktivačné geriatrické centrum na Partizánskej ul.
Od r. 1997 funguje aj domáca opatrovateľská služba a od r. 2001 sociálna prevencia a poradenstvo.
V r. 2000 zahájil svoju činnosť aj Dom Betánia Kalinovo.
1990- 1997Kazateľ Ján Novák viedol novú stanicu zboru v Petržalke, neskôr pretransformovanú na zbor. V r. 1997 zbor zanikol.
1992Ako kazateľ pre mladých prišiel do zboru Daniel Pastirčák. Správcom zboru je od r. 1997 do 2011.
1994Z iniciatívy kazateľa J. Nováka založená cirkevná základná škola. V r. 1997 sa škola pretransformovala po obsahovej aj personálnej stránke. V súčasnosti funguje pod názvom Cirkevná základná škola – Narnia.
1999- 2004Vikárom zboru bol Daniel Poloha, v r. 2003 ordinovaný za kazateľa CB.
2003- 2004Vikárom zboru bol Petr Hvalčák.
2004Z iniciatívy D. Laca a D. Číčela bolo založené Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa.
2006Vikárom zboru sa stal Josef Sýkora.
Vo Svätom Jure vznikla misijná stanica zboru. Jej vedúcim sa stal Milan Mitana.
2009
V zbore  sa začali  konať „podvečerné“ bohoslužby s perspektívou, že vznikne nový zbor CB v Bratislave
2009 - 2015 Kazateľom zboru bol Josef Sýkora. V roku 2011 sa stal správcom zboru. 
2011 -  2014
Kazateľom zboru bol Matěj Hájek.
2013

Z "podvečerných" bohoslužieb vznikol druhý zbor CB v Bratislave s názvom Kaplnka. Jeho prvým správcom sa stal Daniel Pastirčák. Bohoslužby tohto zboru sa konajú v klube A4 v budove bývalého Kresťanského združenia mladých mužov (YMCA).
Spoločenstvo vo Sv. Jure sa pretransformovalo na samostatnú kazateľskú stanicu zboru.

2015
Zbor na Cukrovej 4 založil účelové zariadenie Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z., ktoré sa stalo zriaďovateľom Cirkevnej základnej školy Narnia a Bilinguálneho gymnázia C. S. Lewisa.
Gymnázium sa presťahovalo do zrekonštruovanej budovy na Haanovej ulici č. 28.

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

2006

Vikárom zboru sa stal Josef Sýkora.

V Svätom Jure vznikla misijná stanica zboru. Jej vedúcim sa stal Milan Mitana. V roku 2013 sa spoločenstvo pretransformovalo na samostatnú kazateľskú stanicu zboru.

2009

V zbore  sa začali  konať „podvečerné“ bohoslužby s perspektívou, že vznikne nový zbor CB v Bratislave

2009 - 2015

Kazateľom zboru bol  Josef Sýkora.

V roku  2011 sa stal  správcom zboru.

2011 --  2014

Kazateľom zboru bol Matěj Hájek.

2013

V Bratislave vznikol  druhý zbor CB s názvom Kaplnka. Jeho prvým správcom sa stal Daniel Pastirčák. Bohoslužby tohto zboru sa konajú v klube A4 v budove bývalého Kresťanského združenia mladých mužov (YMCA).

 

2015

Zbor na Cukrovej 4 založil účelové zariadenie   Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z., ktoré sa stalo zriaďovateľom Cirkevnej základnej školy Narnia a Bilinguálneho gymnázia C. S. Lewisa. Gymnázium sa presťahovalo do zrekonštruovanej budovy na Haanovej ulici č. 28.