zem.jpg

Krédo - Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie panny,
trpel pod Pontským Pilátom,
ukrižovaný umrel a pochovaný bol;
zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych,
vstúpil na nebesá, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho;
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
svätú cirkev všeobecnú,
spoločenstvo svätých,
hriechov odpustenie,
tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný.

 Amen.

 

Nicejsko-carihradské vyznanie

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.

Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi.
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom,
skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
Mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
Vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.
A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.

Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva.
On hovoril skrze prorokov.

Verím v jednu svätú, všeobecnú  apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. 

 

Athanásiovo vyznanie

(krátené) 

Uctievame jedného Boha v Trojici
a Trojicu v jednote bez zmiešania Osôb a bez oddeľovania podstaty.
Iná je osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého.
Avšak Otec, Syn a Duch Svätý majú iba jedno Božstvo,
rovnakú slávu, spoločnú večnú vznešenosť.

Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený Duch Svätý.
Večný Otec, večný Syn, večný Duch Svätý.
A predsa nie traja Veční, ale jeden Večný,
nie traja Nestvorení, ani traja Nezmerní, ale jeden Nestvorený, jeden Nezmerný.Všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci Duch Svätý,
a predsa nie traja Všemohúci, ale jeden Všemohúci.
Otec je Boh, Syn Boh, Duch Svätý Boh,
a predsa nie traja Bohovia, ale jeden Boh.
V tejto trojjedinosti nič nie je skôr alebo neskôr,
nič nie je väčšie alebo menšie,
ale všetky tri Osoby sú si rovnako večné a rovnako veľké.

Pán Ježiš Kristus, Syn Boží, je Boh a človek.
Ako Boh splodený z podstaty Otca od večnosti,
a ako človek zrodený z podstaty matky v čase.
Dokonalý Boh, dokonalý človek,
poznávajúci z rozumovej duše a z ľudského tela.
Rovný s Otcom čo do božstva, menší ako Otec čo do ľudskosti.
A hoci je Bohom  i človekom, nie sú dvaja, ale jeden Kristus.
Nie zmenou božstva na telo, ale preto, že Boh prijal ľudskosť.
Nie zmiešaním podstaty, ale jednotou osoby.
Ako duša a telo tvoria iba jedného človeka,
tak aj Boh a človek je iba jedeným  Kristom.
On za nás trpel pre našu spásu, zostúpil k tým, čo sú v podsvetí,
tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil do neba, sedí po pravici Otca.
Odtiaľ príde súdiť živých a mŕtvych.