mraky.jpg

Požehnania

Všeobecné


Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným
Nachádzajúcim aj nájdeným
Ďalekým aj blízkym
Trojjediný Boh udelí milosť a požehnanie
Nech nás vovádza do Pravdy
Nech nás premieňa Láskou
Nech nás rozväzuje Slobodou
V Kristovi Ježišovi našom Pánovi
Amen

Novomesačné


Nech nás požehná Trojjediný Boh
Nech nám podľa slov modlitby
Nášho Pána udelí milosť
Jednoty v Trojjedinom Bohu
Aby sme všetci boli jedno
Ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi
Aby sme aj my v nich boli jedno
Nech zrkadlíme Božiu slávu
Jednotou v rozmanitosti
A Duch Lásky, ktorý je v Bohu
Nech je v nás a my v ňom
V mene nášho Pána Ježiša Krista Amen

Veľkopiatočné


Nech nám Boh
Zjavený vo Veľkonočnom tajomstve
Ukrižovania a vzkriesenia
Udelí svoje požehnanie
Aby sme vstúpili bránou Lásky
Ktorú si otvoril na dne smrti
A boli s tebou ukrižovaní Kriste
Naše Ja nech nežije viac  sebe
Nech žije v Tebe
Vo viere v Teba Kriste
Lebo Ty si si nás zamiloval
A obetoval si za nás sám seba
V mene Otca Syna i Ducha Svätého
Amen

Veľkonočné nedeľné


Nech nám Boh
Zjavený v zázraku vzkriesenia
Udelí svoje požehnanie
Aby sme na svojom dne Pane
Poznali Tvoje výšiny
Aby sme sa spoznali v Tebe Kriste
Vo svojom umieraní zakúsili
Moc tvojho vzkriesenia
Cez všetky malé noci a rána
Aby sme s vierou
Kráčali k tej poslednej noci
Do Tvojho rána
V mene Kristovej smrti a vzkriesenia
Amen

Vianočné


Nech nám Boh
Vtelený v Pánovi Ježišovi Kristovi
Udelí svoje požehnanie
Aby tak ako si sa ty Bože – Slovo
Stal v Kristovi telom
Aj my sme v tebe boli slovom
Ktoré sa stáva telom
Prijali Ťa
V dôvere a vernosti
A rodili sa ako večné deti z Boha
V mene Vianočného Boha
Ktorý sa stal dieťaťom
Amen


Svätodušné 

 

Nech nám Boh Letníc
Udelí svoje požehnanie
Nech nás z chaosu našich jazykov
Privedie späť k porozumeniu Slova
Nech si Tvoj Duch v našom duchu
Vytvorí Boží príbytok
Aby sme ťa Bože našli v sebe
Ako stred bytia
Aby sme poznali že sme v Tebe
a Ty si v nás.
V mene Tvojho Ducha Pravdy
Amen


Požehnanie zákona


Drahý Bože
Ty ktorý si Pravda
Zostavil si veľký text vesmíru
Zo slov stvorených vecí
Z planét z hviezd zo zeme
Z trávy stromov oblakov riek jazier
Zo zvierat z vtákov plazov z rýb i hmyzu
Svoje slova si napísal písmenami buniek atómov a kvarkov
A všetko si to spojil do živého celku
Neviditeľnou sieťou skrytých síl
Bože chválime ťa za prírodné zákony
Ty ktorý si sa rozhodol stvoriť nás slobodnými
Ďakujeme ti za svetlo
Ktoré vrháš do našej duše
Za to oko
Ktorým v nás do nás hľadíš
Ďakujeme ti za dar svedomia
Za toho tichého  svedka Tvojej prítomnosti
Ktorý chodí s nami všade
Bože chválime ťa za dar zákona vo svedomí
Ty ktorý si Láska a stvoril si nás pre lásku
Ďakujeme ti za princípy spravodlivosti a solidarity
Ktoré si vložil do základov ľudskej civilizácie
Za súd a právo
Ktoré si vniesol medzi národy
Aby si nás ochránil pred naším vlastným zlom
Bože chválime ťa za dar písaného zákona
Ktorý si nám zjavil cez Mojžiša
A vysvetli nám ho                                                         
v Ježišovi Kristovi
A vďaka ti Bože za zákon ducha milosti
Darovaný v Kristovi
V ktorom si nás oslobodil
Od zákona hriechu a smrti
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
Ako bolo na počiatku
tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov
Amen

Požehnanie umenia


Nech nám Boh
Stvoriteľ neba i zeme
Udelí požehnanie
Tvorca nad tvorcami Autor nad autormi
Ten kto k nám hovorí zo všetkého v každom čase
Bezhlasými slovami umeleckého diela vesmíru
Nech žehná naše malé výtvory
Nech žehná hudbe v liturgii
Symbolom v chráme
Nech žehná umeniu v bohoslužbách
Nech žehná umeniu v kultúre
Aby svojou krásou neukazovalo dolu na seba
Ale hore na tajomstvo nad sebou
Nech v ľuďoch budí túžbu po večnosti
A uvádza nás do úžasu detí
Nech vidíme Tvoju slávu Bože
A odzrkadľujeme ju vo svojich životoch
V mene Otca Syna i Ducha Svätého
Amen  

Krstné texty


Krst dieťaťa


Sľub rodičov
Drahí rodičia ...........
Prinášate svojho syna .....
k Bohu, aby mu bola udelená sviatosť krstu
Bohu tým aktom hovoríte:
ďakujeme Ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa.
Bohu tak vraciate to, čo vám dal s prosbou:
Nech sa z Tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane Tvojím dieťaťom.
Zaväzujete sa, že budete v modlitbách verne bdieť nad.......životom.
Zaväzujete sa, že s pomocou Božej milosti pre svoje dieťa
vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha:
Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody.
Zaväzujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom
nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske.

Ak je toto vaším vyznaním,
odpovedzte:
Áno, s Božou pomocou sľubujeme.

Sľub krstných rodičov
Vážení krstní rodičia,
prijímate pred Bohom úlohu pomáhať tomu,
aby život......dosiahol cieľ, pre ktorý bol krstom určený.
Zaväzujete sa, že budete svojimi darmi prispievať
k jeho duchovnému i ľudskému rastu.
Budete mu duchovnou, psychickou i materiálnou oporou
v časoch zápasov a núdze.
Sľubujete, že jeho životnú cestu budete predkladať Bohu
vo svojich modlitbách.
Budete oporou pre jeho rodičov,
aby ste im pomáhali zavŕšiť vznešené dielo manželstva.
Budete im na blízku, aby ste ich povzbudzovali k láske a konaniu dobra.
Ak ste rozhodnutí potvrdiť tento záväzok,
s dôverou v Božiu pomoc odpovedzte:
Áno, s Božou pomocou sľubujeme


Požehnanie dieťaťa

Sľub rodičov
Drahí rodičia ......
Prinášate svoje dieťa......
k Bohu, aby mu bolo udelené požehnanie.
Tým aktom Bohu hovoríte:
Ďakujeme Ti, Bože, za nesmierne vzácny dar
života nášho dieťaťa.
Bohu tak vraciate to, čo vám dal s prosbou:
Nech sa z Tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane Tvojím dieťaťom.
Zaväzujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jeho života.
Zaväzujete sa, že pre neho s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha.
Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody.
Zaväzujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu,
ktorá by ho uväznila v nezrelej láske.
Ak je toto vaším vyznaním,
odpovedzte:
Áno, s Božou pomocou sľubujem.

Krst dospelých

Svoj život vo viere otváraš životu Trojjediného Boha,
Veríš, že Boh - Otec, je tvoj Stvoriteľ.
Vkladáš mu svoj život do rúk, ako Autorovi
tvojej minulosti, prítomnosti a budúcnosti,
vyznávaš, že on je Stvoriteľ a ty si stvorená bytosť. Veríš, že Boh - Syn je tvoj Spasiteľ.
Jeho obeť lásky prijímaš ako dar milosti,
Cez ňu ťa Boh zachraňuje od hriechu

a dáva ti neporušiteľný večný život Lásky.
Veríš, že v Kristovej smrti si našiel smrť pre svoje vzbúrené ja
A v Kristovom vzkriesení život pre nové Ja zrodené z Boha.
Veríš, že Boh – Duch Svätý je tvoj Posvätiteľ.
Jeho moc, pôsobiacu v tvojom vnútri, prijímaš ako silu k celoživotnému procesu premeny.
Veríš, že vďaka jeho moci unikneš
porušeniu smrteľného sveta
a dosiahneš účasť na Božej prirodzenosti. Ak je toto tvoja viera odpovedz: Verím a vyznávam.
odpoveď: Verím a vyznávam
Ježiš Kristus sa ti stal životom, nech sa ti stane i cestou.
Zaväzuješ sa, že Pán Ježiš Kristus ti bude cestou na všetkých tvojich cestách.
Obraz pravej humánnosti vyjadrený v Ježišovi budeš nasledovať za každých okolností, po všetky dni života.
Ako kamienok v mozaike Cirkvi – Tela Kristovho,
budeš všetkými darmi slúžiť iným k dielu lásky.
Tak naplníš poslanie, pre ktoré ťa Boh stvoril.
Ak prijímaš tento záväzok, odpovedz:
S Božou pomocou sľubujem.

Vyznanie a zmluva so spoločenstvom

Vyznávaš, že Trojjediného Boha prijímaš ako základ svojho večného života, a historické biblické kresťanstvo za normu života a viery.
Ak je toto tvojím vyznaním,
odpovedz: Verím a vyznávam.
Ako dieťa narodené z Boha si vštepený
do tejto vetve na veľkom strome Cirkvi.
V tejto komunite viery budeš prijímať aj udeľovať
prejavy Božieho Ducha.
Budeš sa učiť hovoriť pravdu v láske so svojimi blížnymi. Viesť život otvorený iným ľuďom,
pripravený povzbudzovať k láske a dobrým skutkom,
sám otvorený kritike a povzbudeniu.
Duchovnými, mentálnymi i materiálnymi darmi
budeš prispievať k rastu tela Kristovho.
Ak je toto tvoje rozhodnutie
odpovedz: Áno.
Vítame Ťa v našej cirkevnej komunite.
Prijmi horiacu sviecu ako znak svetla.
Nes to svetlo, nech v tebe horí plameňom, ktorý sa nedá uhasiť.
Choď do noci budúcich dní ako dieťa svetla,
všade nes Kristov oheň: Svetlo Lásky, Pravdy, Čistoty, Spravodlivosti a Slobody.
V mene Otca Syna i Ducha Svätého Amen.  

Liturgia eucharistie

Tak ako z miliónov pšeničných zrniek,
ktoré sa podrobia procesu premeny,
povstáva jeden chlieb,
tak ako z miliónov hroznových bobúľ
sa v procese premeny rodí víno,
povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás,
aby sme sa poddali premene,
ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo,
cirkev, nevesta Baránkova,
a mocou Ducha svätého ponúka nám k tomu sám seba
pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína.
Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate,
že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom svätým na telo Kristovo,
aby ste sa zúčastnili na slávnosti večere Pánovej.
Pozývam k účasti všetkých vás,
ktorí ste skúmali sami seba vo vedomí,
že kto nehodne je chlieb a pije z kalicha Pánovho,
previňuje sa proti telu a krvi Pánovej
a tak je a pije odsúdenie.
Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť
a oslavovať jeho zmŕtvychvstanie
až dovtedy, kým nepríde v sláve.
Oznamujem vám to, čo som prijal, že:
Pán Ježiš v tú noc keď bol zradený
vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol:
Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva,
to čiňte na moju pamiatku.
A podobne keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol:
Pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi,
ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.

Vyznanie hriechov

Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania:

Skúmaj moje srdce Bože
Osvieť ho svojim Duchom.

Lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia:
Poblúdenia tela
Poblúdenia činov
Poblúdenia vzťahov
Poblúdenia citov
Poblúdenia mysle
Poblúdenia vôle
Poblúdenia predstáv

Zbav ma aj skrytých vín
Ochráň pred pyšnými, aby ma neovládali

Stvor mi čisté srdce ó Bože
A obnov priameho ducha v mojom vnútri
Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred tebou

Bože, moja skala a moja ochrana


 

Svadobné texty


Svadobná zmluva


Príhovor
Vážení snúbenci, stojíte tu na mieste zmluvy
S vami vaša rodina,
priatelia, spoločenstvo viery,
nad vami, okolo vás a vo vás
Ten, ktorý vás vytvoril a tvorí.

Prišli ste vykonať posvätný akt zmluvy. Stojíte na konci a na začiatku. Na konci dvoch osobných ciest a na začiatku jedinej spoločnej. Je to miesto smrti i zrodenia. Odumierate sami sebe, aby sa z vašich dvoch oddelených životov v Bohu zrodil jediný spoločný.

Idete zasadiť strom, na ktorom rastú tie
najdrahocennejšie plody – Život a Láska.

Skôr než vyrieknete svoj sľub,
pripomeňme si korene,
z ktorých strom manželstva vyrastá.

1. Manželstvo nie je iba dohoda dvoch ľudí, ale nové, Bohom tvorené bytie v jednote lásky.

2. Manželstvo vás nezaväzuje iba k vernosti vonkajšej inštitúcii, zaväzuje vás k vnútornej vernosti srdca.

3. Manželstvo nie je iba zmluvou dvoch ľudí. Je i vašou zmluvou s Bohom. Vaše Ja a Ty sa môže úplne spojiť iba v ňom, ktorý je Láska. Manželstvo môže dosiahnuť svoju plnosť, len ak bude svoj život čerpať z Božej plnosti.

4. Manželstvo je odrazom Božieho obrazu v nás. Záväzok vernosti vašej lásky bude trvalým záväzkom po všetky dni života, ako je trvalá vernosť Boha, ktorá nás podopiera z večnosti.

Skôr než vyrieknete svoj sľub, nechajte svoje vnútro stíchnuť pred Božou budúcnosťou.

Akt zmluvy
Podajte si teraz ruky na znak novej bytosti, ktorou sa z moci Božej lásky svojím manželstvom stávate.


Pohľad vnútra obráťte k Prameňu, z koho pochádza a ku ktorému sa vracia život i láska.
Nech Trojjediný Boh vaše krehké sľuby potvrdí svojou stálosťou, nech vaše spojené dlane vezme do svojej, do tej, ktorou rozdáva život celému vesmíru.

........... vyvoľuješ si tu prítomnú
........... jedinú spomedzi žien.
Dávaš jej sám seba, ako dar lásky.
Zaväzuješ sa milovať ju vždy a milovať ju celú,
nielen jej slávu, ale aj jej biedu.
Milovať ju takú, akú ju stvoril Boh.
Nie svoju predstavu,
ale skutočného človeka.
Na začiatku aj na konci cesty.
V čase narastania krídel aj v čase rozdúchavania popola.
V čase bozkov aj v čase bolestivých rozdelení.
Na ceste hore, aj na cestu dolu, až po ten posledný krok.
Ak je tvoje srdce pripravené, s dôverou v Božiu pomoc odpovedz: Áno.


..........vyvoľuješ si tu prítomného
..........ako jediného spomedzi mužov.
Dávaš mu v dôvere samu seba,
pre všetky dni a miesta na vašej ceste.
Zaväzuješ sa milovať nielen jeho slávu ale aj jeho biedu.
Nie svoju predstavu,
ale skutočného človeka,
takého, ako ho stvoril Boh.
Na začiatku aj na konci cesty,
V rokoch pokojnej stálosti, aj v rokoch náhlych zmien,
V období radostných hostín lásky, aj počas pustých dní neporozumenia čakania a samoty.
Na ceste hore, aj na ceste dolu, až po ten posledný krok.
Ak je tvoje srdce pripravené, s dôverou v Božiu pomoc odpovedz: Áno.

Osobný manželský sľub

 
Ja, ............,
beriem si teba, ......... , za svoju manželku.
Vyvoľujem si ťa ako jedinú z celého sveta.
Sľubujem, že ťa budem milovať, vážiť si ťa a pomáhať ti,
na začiatku aj na konci cesty.
Spájam svoj život s tvojím životom
v dobrom i zlom,
v čase hojnosti aj nedostatku,
v zdraví aj chorobe, až kým nás smrť nerozdelí.
Nech mi v tom Pán Boh pomáha.


Ja, .............,
beriem si teba,.............., za svojho manžela.
Vyvoľujem si ťa ako jediného z celého sveta.
Sľubujem, že ťa budem milovať, vážiť si ťa a pomáhať ti,
na začiatku aj na konci cesty.
Spájam svoj život s tvojím životom
v dobrom i zlom,
v čase hojnosti aj nedostatku,
v zdraví aj chorobe, až kým nás smrť nerozdelí.
Nech mi v tom Pán Boh pomáha.

 

Obnova svadobnej zmluvy


Príhovor
* Vážení manželia, prišli ste potvrdiť svoju manželskú zmluvu.
Konáte to pred Bohom, ktorý je tu
nad vami, okolo vás a vo vás.

Prišli ste potvrdiť posvätný akt zmluvy. Stojíte na konci a na začiatku. Je to miesto smrti a nového zrodenia. Znova odumierate sami sebe, aby sa vo vašich dvoch oddelených životoch v Bohu obnovil ten jediný spoločný.


Na strome tejto jednoty rastú tie najdrahocennejšie
plody – Život a Láska.
Skôr než znovu potvrdíte svoj sľub,
pripomeňme si korene,
z ktorých strom manželstva rastie:

1. Manželstvo nie je iba dohoda dvoch ľudí, ale nové Bohom tvorené bytie v jednote lásky.

2. Manželstvo vás nezaväzuje iba k vernosti vonkajšej inštitúcii, zaväzuje vás k vnútornej vernosti srdca.

3. Manželstvo nie je iba zmluvou dvoch ľudí. Je i vašou zmluvou s Bohom. Vaše Ja a Ty sa môže úplne spojiť iba v ňom, ktorý je Láska. Manželstvo môže dosiahnuť svoju plnosť, len ak bude čerpať z Božej plnosti.

4. Manželstvo je odrazom Božieho obrazu v nás. Záväzok vernosti vašej lásky bude trvalým záväzkom po všetky dni života, ako je trvalá vernosť Boha, ktorá nás podopiera z večnosti.

* Skôr kým potvrdíte svoj manželský sľub, nechajte svoje vnútro stíchnuť pred Božou budúcnosťou

Akt zmluvy
Podajte si teraz ruky na znak obnovenia tej novej bytosti, ktorou ste sa z milosti Božej vo svojom manželstve stali.
Pohľad vnútra obráťte k Prameňu, z koho pochádza a ku ktorému sa vracia život i láska.
Nech Trojjediný Boh vaše krehké sľuby potvrdí svojou stálosťou, nech vaše spojené dlane vezme do svojej, do tej, ktorou rozdáva život celému vesmíru.

..............potvrdzuješ, že si si tu prítomnú
..............vyvolil ako jedinú spomedzi žien.
Dávaš jej znova celú svoju bytosť ako dar lásky.
Zaväzuješ sa milovať ju vždy a milovať ju celú, nielen jej slávu, ale aj jej biedu,
Na začiatku aj na konci cesty,
V čase narastania krídel aj v čase rozdúchavania popola,
V čase bozkov aj v čase bolestivých rozdelení.
Na ceste hore aj na cestu dolu, až po ten posledný krok.


Ak je tvoje srdce pripravené, odpovedz:
Áno, s Božou pomocou sľubujem.

............. potvrdzuješ, že si si tu prítomného
.............vyvolila ako jediného spomedzi mužov.
Dávaš sa mu znova v dôvere pre všetky dni a miesta na cestách, po ktorých vás povedie Boh.
Zaväzuješ sa milovať nielen jeho slávu, ale aj jeho biedu,
Na začiatku aj na konci cesty,
V rokoch pokojnej stálosti, aj v rokoch náhlych zmien,
V období radostných hostín lásky, aj počas pustých dní neporozumenia čakania a samoty.
Na ceste hore aj na ceste dolu, až po ten posledný krok.


Ak je tvoje srdce pripravené, odpovedz:
Áno, s Božou pomocou sľubujem.